OFERTA

   

KONSULTACJE PORADY EKSPERTYZY PREZENTACJE SZKOLENIA

w oparciu o klasyczną metodologię chińską w zakresie:

Ba Zi, Qi Men Dun Jia – zbiór technik umożliwiających:

 • charakterystykę osobowości,
 • interpretację potencjału urodzeniowego (zdrowie, umiejętności i ograniczenia),
 • rozpoznanie możliwości i zbudowanie pewności siebie,
 • określenie kierunku kształcenia i kariery,
 • stworzenie uporządkowanego programu działania w sferze prywatnej i zawodowej,
 • analizy porównawcze w zakresie relacji osobistych,
 • doradztwo w doborze pracowników i partnerów biznesowych,
 • określenie korzystnych i niefortunnych okresów w życiu (w tym czasu pustki),
 • wyznaczenie pomocnych powiązań (kierunki geograficzne, kolory, kształty),
 • opracowanie planu wspierającego konsultowaną osobę,
 • przygotowanie właściwej strategii przy planowanych przedsięwzięciach,
 • prognozowanie (trendy, okoliczności, rezultaty),
 • ustalenie czynników optymalizujących przeznaczenie,
 • otrzymanie odpowiedzi na niestandardowe pytania.

Więcej o Ba Zi

Ze Ri – zbiór metod służących wyznaczeniu korzystnych terminów dla ważnych wydarzeń i planowanych działań:

 • podpisywanie oraz rozwiązywanie kontraktów i umów,
 • zawieranie związków (zaręczyn, ślubów),
 • rozpoczęcie budowy, kopanie gruntu, wycinka drzew,
 • prace remontowe, rozbiórki,
 • otwarcie firmy, wystawy, konferencji,
 • negocjacje biznesowe i spotkania z kontrahentami,
 • operacje finansowe,
 • składanie oferty,
 • zabieganie o awans, pomoc, pożyczkę,
 • odbieranie należności,
 • dokonanie przeprowadzki,
 • likwidacja firmy,
 • przeprowadzenie zabiegów medycznych (operacji, badań),
 • rozpoczęcie diety, nowej pracy, nauki, szkolenia, podróży,
 • kończenie relacji osobistych lub zawodowych,
 • dokonanie ceremonii pochówku.

Więcej o Ze Ri

Feng Shui – zbiór systemów i procedur umożliwiających:

 • pomoc przy wyborze: działki pod zabudowę, domu, mieszkania, biura, lokalu użytkowego,
 • przygotowanie wytycznych do koncepcji architektonicznych,
 • wypracowanie lokalizacji i orientacji budynku mieszkalnego na danym terenie,
 • opracowanie zaleceń do projektów aranżacji wnętrz i ogrodów,
 • sporządzanie założeń do planu zagospodarowania terenu (lokalizacja bramy wjazdowej, ciągów komunikacyjnych i akwenów np. basenu, fontanny, obiektów małej architektury np. altan, garaży),
 • pomoc przy projektowaniu rozbudowy i remontu,
 • analizę dotychczasowego stanu i przygotowanie wniosków poprawiających sytuację,
 • aktualizację zaleceń konsultacyjnych.

Więcej o Feng Shui

Konsultacja prowadzona zgodnie ze sztuką Feng Shui wymaga szeregu spotkań ułatwiających:

 • poznanie potrzeb zgłaszanych przez osobę lub firmę zlecającą wykonanie konsultacji,
 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa,
 • zebranie stosownych informacji o okolicy i mieszkańcach, ewentualnie pracownikach,
 • przekazanie materiałów niezbędnych do analizy, jak plan obiektu i plan działki oraz w miarę możliwości planu przestrzennego zagospodarowania okolicy,
 • dokonanie właściwych oględzin miejsca,
 • przeprowadzenie stosownych pomiarów w badanym obiekcie i terenie,
 • dokonanie ewentualnych, dodatkowych oględzin i pomiarów wynikających z konieczności zweryfikowania i uszczegółowienia analizy,
 • przekazanie raportu,
 • przedstawienie wniosków i zaleceń wynikających z dokonanej analizy,
 • udzielenie dodatkowych wyjaśnień zgodnie z ewentualnym życzeniem osoby zlecającej konsultacje.

Zazwyczaj spotykaną formą analizy przestrzeni zgodnie z zasadami sztuki Feng Shui jest kompleksowa konsultacja obejmująca wiele technik z zakresu zarówno Szkoły Formy jak i Szkoły Kompasu. Takie podejście daje możliwość precyzyjnego zbadania sytuacji.

Inną, rzadziej stosowaną formą współpracy jest doradztwo. Porady Feng Shui polegają na udzielaniu informacji dotyczących wąskich, wybiórczych zagadnień. Najczęściej stanowią odpowiedź na konkretnie postawione pytanie. Ze względu na ograniczony zakres, porada nie może być traktowana jako optymalne opracowanie tematu. Niekiedy udzielenie porady jest możliwe jedynie przy zachowaniu podobnych warunków jak w przypadku pełnej konsultacji. Wymagana jest wtedy wizyta na miejscu, którego dotyczy zapytanie a także dokonanie pomiarów, przeprowadzenie analizy a następnie sporządzenie na tej podstawie odpowiedniej porady w zakresie Feng Shui.

W zależności od potrzeb osoby lub firmy możliwa jest również pomoc w zakresie:

 • przeprowadzenia wykładu, prezentacji lub szkolenia na temat sztuki Feng Shui, astrologii Ba Zi oraz podstawowych koncepcji w filozofii chińskiej,
 • interpretacji wyników uzyskanych podczas pracy z Księgą Przemian – Yi Jing,
 • ogólnych porad i sugestii dotyczących takich zagadnień jak: samodoskonalenie i rozwój osobisty.