SZTUKA BA ZI

Astrologiczna analiza potencjału urodzeniowego człowieka.

Astrologia chińska spełnia dwie ważne funkcje: odszyfrowuje przeznaczenia człowieka i daje informacje o tym, jak optymalnie je wypełnić. Posiadając wiedzę o ziarenku, możemy dokładnie określić, jaka roślina z niego wyrośnie oraz jakie są jej potencjalne możliwości. Możemy tego dokonać, ponieważ posiadamy dane o wbudowanym programie, który ma nasienie. Znamy jego genotyp i potrzeby do tego, aby wzrastało i spełniło swoje przeznaczenie. Wiemy jak dużej ilości światła i wody należy mu dostarczyć i w jakiej glebie dobrze się rozwinie. Nie ma tu mowy o przypadkowości. Skoro wiemy, że z ziarna trawy nie wyrośnie sosna to trzeba sobie zadać pytanie: jakie informacje są zawarte w zarodku człowieka w chwili, gdy trafia do łona matki? Odpowiedzią na to pytanie zajmuje się właśnie Prawdziwa Astrologia!

Chińskie sztuki Ming dostarczając wiedzę o magnetycznym wizerunku człowieka są cennym narzędziem służącym świadomej realizacji ludzkiego losu.

Naturę człowieka można badać na wiele sposobów. Jednym z nich jest sztuka Ba Zi, będąca perełką wśród metod klasycznej chińskiej astrologii. Ba oznacza osiem, Zi tłumaczy się jako znak, charakter lub jakość. Termin Ba Zi pochodzi od ilości czynników, które są podstawą sporządzenia matrycy urodzeniowej, a następnie jej precyzyjnego odczytu. Sztuka ta rozpowszechniana jest również pod nazwą Si Zhu – Cztery Filary Przeznaczenia, co koreluje z poszczególnymi jednostkami czasu, jakimi są: rok, miesiąc, dzień i godzina urodzenia. Każdy z filarów ma dwie składowe. Jedna z nich dotyczy czasu, druga przestrzeni, a razem tworzą miarę określającą potencjał w danym punkcie czasoprzestrzeni. W tej metodzie wykorzystana została koncepcja Jia Zi dotycząca notowania czasu za pomocą 10 Niebiańskich Pni i 12 Ziemskich Konarów, która jest omówiona szerzej na stronie: Fundamenty.

Zamieszczony schemat ilustruje wykres przygotowany do uzupełnienia informacjami o konkretnym czasie. Stanowi bazę ekspertyzy i służy analizie przepływu Qi między poszczególnymi elementami wzorca energii urodzeniowej danej osoby.

Punktem wyjścia w kompleksowej analizie Ba Zi jest energia Niebiańskiego Pnia panująca w dniu urodzenia. Nazwana została Mistrzem Dnia. Każdy z nas jest zdefiniowany przez konkretną Qi związaną z momentem przyjścia na świat. To sprawia, że osobowość człowieka zabarwia się cechami niesionymi przez żywioł dominujący w chwili jego urodzin.

Badanie matrycy urodzeniowej polega na interpretowaniu wielu przenikających się komunikatów płynących z koncepcji Pięciu Przemian Wu Xing i teorii binarnego modelu Yin Yang.

Ogólnie ujmując Niebiańskie Pnie wyrażają cechy człowieka widoczne i oczywiste dla świata. Informacje o tym, co skryte i niejednoznaczne zawarte jest w Ziemskich Konarach – zodiaku chińskim. Filar roku i miesiąca mówi o pierwszej połowie życia i powiązaniach ze światem zewnętrznym, a więc dotyczy relacji społecznych, zawodowych oraz związków z tzw. drugim domem to znaczy dziadkami, rodzicami i rodzeństwem. Reprezentuje lewą stronę ciała. Filar dnia i godziny koresponduje z wiekiem dojrzałym i starością. Obrazuje nasz świat wewnętrzny a więc nasze pragnienia i pasje, więzi z partnerami w życiu osobistym, dziećmi i podopiecznymi. Filar dnia odpowiada za centrum ciała a prawą stroną zarządza filar godziny.

Warto poznać kod urodzeniowy swój i swoich bliskich a także osób, z którymi wchodzimy w relacje zarówno towarzyskie jak i biznesowe.

Struktura Czterech Filarów Przeznaczenia pozostaje niezmienna. Aby poznać rzeczywistą dynamikę życia konkretnej osoby, w sztuce Ba Zi stosuje się głębszą interpretację dzięki analizie wykresu Filarów Szczęścia. Takie podejście umożliwia dokładne prześledzenie losu w poszczególnych dziesięcioletnich cyklach i stanowi kompletną interpretację astrologiczną.

Wydarzenia w życiu są wynikiem relacji, do jakich dochodzi pomiędzy składnikami w matrycy statycznej, wykresie dynamicznym oraz w filarach przychodzącego czasu np. filaru bieżącego dnia, miesiąca czy roku. Poszczególne Pnie i Konary wchodzą ze sobą w mniej lub bardziej pożądane układy, zwane kombinacjami, zderzeniami, zranieniami, destrukcjami i wiele innych. To wszystko składa się na wnikliwą interpretację badanej sytuacji.

Pamiętajmy, że mamy do czynienia z potencjalnymi możliwościami. Aby dane zdarzenie mogło zaistnieć musi zostać uruchomionych wiele czynników.

Siła korzystnego lub niepożądanego zjawiska zależy od nagromadzenia się danego oddziaływania. Dodatkowo trzeba pamiętać, iż podobnie jak z nasionkiem, wszelkie wpływy środowiskowe a w przypadku człowieka, dodatkowo wolna wola a więc nasze wybory będą także istotnym determinantem określonego zjawiska.

Chińska astrologia nie daje ustalonego czy absolutnego odczytu. Informuje natomiast, co się wydarzy, jeżeli będziemy realizowali nieświadomie program zapisany w naszym DNA. Zmiana zachowania oraz przemyślane i odpowiednie działania mogą kształtować w pewnym zakresie nasz los. W tym celu ustala się konkretne parametry, służące poprawie sytuacji i redukcji niepożądanych efektów, jakie mogą być skutkiem wszelakich ludzkich zmagań.

Używanie wiedzy płynącej z naszego Ba Zi, aby modyfikować przebieg życia, jest najwyższym zastosowaniem tej starożytnej sztuki. To kwalifikuje ją do miana inteligentnej metody interpretowania przeznaczenia.

Reasumując ekspertyza Ba Zi:

 • zaprezentuje prawdziwy wizerunek człowieka i jego potencjał,
 • umożliwi poznanie przebiegu życia, w tym: lepszych i słabszych okresów,
 • poda konkretny czasu personalnej „pustki” (godzinę, dni, miesiące i lata),
 • określi umiejętności, predyspozycje i ukryte talenty,
 • zdefiniuje słabości, wady, wszelkie niedobory i nadmiarowości,
 • ujawni jakość związków z członkami rodziny i bliskimi osobami,
 • poinformuje o zdrowiu i da wskazówki dla jego wzmocnienia,
 • odczyta relacje zawodowe, ułatwi dobór pracowników i partnerów biznesowych,
 • zdefiniuje ograniczenia utrudniające realizację planów i podjętych przedsięwzięć,
 • wyjaśni jak zbudować prestiż, dobrą markę i właściwą reputację,
 • rozkoduje czynniki powodujące trudne i ryzykowne sytuacje,
 • wskaże, gdzie pojawiają się blokady w doświadczaniu powodzenia,
 • określi kierunki i sposoby redukowania problemów,
 • dostarczy informacji, co do zrównoważenia energii urodzeniowej człowieka.