SZTUKA FENG SHUI

Badanie otoczenia człowieka.

Feng Shui, pierwotnie Kan Yu, to orientalna sztuka obserwacji przemieszczania się Qi w terenie. Stanowi zbiór technik gospodarowania przestrzenią, w której pracują i odpoczywają ludzie. Będąc narzędziem zarządzania środowiskiem, sztuka Feng Shui tworzy Tradycyjną Teorię Architektoniczną służącą wybieraniu korzystnych miejsc pod budowę obiektów urbanistycznych. W krajach azjatyckich wykorzystywana także dla zlokalizowania miejsc pochówku.

Jaki jest główny cel sztuki Feng Shui?

Feng Shui umożliwia wykreowanie miejsca korzystnego dla życia i działań człowieka. Stosując zasady chińskiej geomancji można zredukować szkodliwe wpływy i jednocześnie przyjąć dobroczynne oddziaływania. Celem tej sztuki jest znalezienie i zaproponowanie holistycznego rozwiązania, które uwzględni trzy perspektywy:

 • potrzeby ludzkie,
 • warunki w otoczeniu człowieka,
 • oddziaływanie czasu.

Aby właściwie zrozumieć tą dziedzinę należy oddzielić ją od tajemniczych, irracjonalnych praktyk. Konsultant prawdziwego, klasycznego Feng Shui jest specjalistą potrafiącym dzięki swej wiedzy, praktyce i przyrządom kompasowym dokonać stosownych pomiarów a następnie na ich podstawie sporządzić ekspertyzę i zalecić zmiany prowadzące do poprawienia sytuacji.

W dawnych Chinach budowano domy po konsultacji z geomantą, którego traktowano jak kogoś w rodzaju ekologa. Dbano o staranne umiejscawianie, z uwzględnieniem właściwego czasu: domów, dróg, mostów, murów, bram, ogrodów, stawów i innych obiektów. Spacerując po chińskiej osadzie, można dostrzec intuicyjną estetykę, harmonię i ład między naturalnym krajobrazem a ludzką interwencją.

Praktykowanie zasad Feng Shui dotyczy zdolności do współpracy z naturą, a nie jej eksploatacji. W ten sposób stajemy się partnerami a nie panami sił funkcjonujących w środowisku.

Czas, kiedy Feng Shui kojarzono ze stosowaniem gadżetów mija bezpowrotnie. Dalekowschodnie aglomeracje powszechnie korzystają z umiejętności wykształconych w tym zakresie konsultantów. Regularnie są organizowane międzynarodowe konferencje, z udziałem środowisk uniwersyteckich. Odnotować również można wzrastającą pozycję tej tematyki w społeczeństwach zachodnich. Feng Shui możemy zatem postrzegać jako złożoną naukę, zajmującą się szczegółowym badaniem środowiska w konkretnym czasie i interpretowaniem danych z uwzględnieniem informacji o człowieku wykorzystującym analizowaną przestrzeń. Jej naukowe podejście wyrasta z fundamentów, które były tworzone przez wiele pokoleń studiujących matematykę, astronomię, geografię i biologię. Starożytni uczeni wiedzieli to, co dzisiejsza fizyka dopiero odkrywa i potwierdza a mianowicie, że czas i przestrzeń to jeden byt, którego nie sposób rozdzielić.

Geomancja chińska czyli Feng Shui interpretuje powiązania pomiędzy realiami astronomicznymi i rytmami życia na Ziemi w danym czasie a uwarunkowaniami środowiska oraz całego spektrum dotyczącego istoty ludzkiej.

Feng Shui jest też sztuką, gdyż mimo naukowego punktu widzenia znajdujemy w niej pierwiastek osobistej interpretacji zebranych danych. Posługując się metafizycznymi pojęciami konsultant musi dokonać wyważenia czynnika obiektywnego i subiektywnego każdej sytuacji. Jeśli potrafimy zaakceptować wyobrażenie, że wszystko w naturze składa się z uzupełniających się przeciwności, to łatwiej nam będzie zrozumieć, że Feng Shui powinna egzystować jako jedna dyscyplina. Tak, więc racjonalna nauka staje się dopełnieniem irracjonalnej sztuki i odwrotnie.

Systematyka szkół w sztuce Feng Shui

Zgodnie z tradycją chińską świat fizyczny podlega współgraniu sił przeciwnych, lecz razem stanowiących całość, nazwanych Yin i Yang. Także wiedza Feng Shui posiada dwa aspekty, dotyczące materialnej i niematerialnej Qi. To stwierdzenie dobrze tłumaczy powstanie w chińskiej geomancji generalnego podziału na dwa komplementarne nurty.

Pierwszy z nich to Xing Shi Pai – Szkoła Formy. Zajmuje się eksploracją zagęszczonej energii przybierającej określone widoczne konfiguracje. Nurt ten skupia się na analizie krajobrazu oraz środowiska stworzonego przez człowieka. Cechy otoczenia są najważniejszymi czynnikami określającymi Feng Shui danego miejsca, ponieważ niosą energię zamanifestowanej materii. Oddziaływanie takie jest szybkie i mocne a przez to odbierane przez człowieka w stosunkowo krótkim czasie.

Dbałość o lokalizację i orientację obiektów wznoszonych przez człowieka staje się naczelną zasadą w chińskich koncepcjach urbanistycznych. Idealny model miejsca, gdzie uzyskamy optymalne warunki do życia i rozwoju przypomina wygodny fotel ustawiony frontem do słonecznej strony. Analogia ta dobrze odzwierciedla główną regułę, jaką znajdujemy w tekstach klasycznych, prezentujących koncepcję Czterech Zwierząt Opiekuńczych.

Symboliczne zwierzęta: Lazurowy Smok na wschodzie, Biały Tygrys na Zachodzie, Czarny Żółw na północy i Purpurowy Feniks na południu są tradycyjnie przypisane ćwiartkom kompasu. W Szkole Xing Shi Pai są to określenia, jakie nadaje się formacjom ukształtowania terenu. Żółw to forma naturalna lub stworzony przez człowieka za badanym obiektem, na tak zwanym osadzeniu. Feniksa odnajdujemy na froncie, najlepiej gdybyśmy natrafili na płynącą spokojnie wodę a za nią lekkie wzniesienie. Smok i Tygrys są ramionami okalającymi idealnie położone miejsce. Ming Tang natomiast to obszar, na którym zostaje zgromadzona życiodajna Qi zasilająca dane siedlisko. Znalezienie właściwego miejsca wymaga doświadczenia w rozpoznawaniu topografii lądu. W różnych kulturach, nie tylko chińskiej można dostrzec wykorzystanie dobrych konfiguracji środowiska. Wynika to bowiem z potrzeb ludzkich niezależnie od czasu czy rejonu.

Uproszczony model idealnego miejsca pod założenie siedliska

Efektywność ukształtowania terenu zależna jest od wielu czynników, takich jak wielkości wzniesień i akwenów, ich kształtu oraz wzajemnych relacji. Mistrzowie geomancji utrzymują, że na jakość formacji wpływa też jej pochodzenie. Naturalne, tworzone przez miliony lat łańcuchy górskie, potoki i doliny posiadają inną, niewspółmiernie większą wartość niż kompleksy będące wynikiem urbanistycznej działalności człowieka.

Kluczem do wykreowania dobrego Feng Shui dla danego miejsca są działania mające na celu skumulowanie a następnie wykorzystanie życiodajnej energii Qi.

Obfitość materiałów, jakie zgromadziła szkoła Xing Shi Pai, świadczy o tym, jak wielką wagę przykładano do wyszukiwania właściwego terenu pod założenie osady lub indywidualnego domostwa. Takie miejsca starożytni nazwali Long Xue – leże smoka. Znaleźć Long Xue oznacza zatem, ustalić najbardziej pomyślny teren do budowy domu lub w większej skali – kompleksu budynków czy nawet miasta. Leże smoka to miejsce, gdzie na podobieństwo otaczających nas ramion matki, otrzymujemy ochronę, wsparcie oraz potrzebną siłę i ciepło sprzyjające wszelkiemu rozwojowi.

Chińska myśl filozoficzna zakłada, że wszystko jest ze sobą wzajemnie powiązane. Zatem, cała okolica wokół budynku wywiera na niego wpływ. Możemy także rozpatrywać Feng Shui dzielnicy, wsi, miasta a w końcu nawet państwa, czy regionu geograficznego. To kwestia zasięgu analizowanego obszaru. Studiując tą sztukę lepiej poznajemy czynniki, jakie mają wpływ na rozwój bądź stagnację na danym terenie.

Nie tylko to, co znajduje się na zewnątrz domu działa na zamieszkujących go ludzi. Aranżacja przestrzeni wewnątrz odgrywa również znaczącą rolę. Lokalizacja miejsca pracy, odpoczynku czy snu ma wpływ na kondycję a nawet los człowieka. W takim ujęciu mówimy o Feng Shui pomieszczenia, na przykład sypialni czy też Feng Shui biurka, przy którym uczy się nasze dziecko.

Przykłady prawidłowo zlokalizowanych biurek.

Drugim nurtem w sztuce Feng Shui jest Li Qi Pai – Szkoła Kierunku, która wiąże określone wartości z orientacją w przestrzeni. Funkcjonuje w oparciu o złożone reguły i metody, które generują liczne aranżacje matematyczne. Przy ich użyciu odczytać można wzorce Qi, nie zamanifestowanej w materii. Ta szkoła geomancji zajmuje się siłą, której nie odbieramy za pomocą pięciu zmysłów, gdyż jest rozproszona do tego stopnia, iż nie posiada formy. Jest zatem niematerialna, można rzec ukryta. Jej subtelne działanie, odczuwamy z chwilą osiągnięcia odpowiedniego natężenia. Dotyczy często dłuższego okresu, a skutki wpływu tego rodzaju energii uwidaczniają się po pewnym czasie. Wystawiając się na działanie tej elektromagnetycznej siły kreujemy swoją kondycję psychofizyczną oraz doświadczamy określonych wydarzeń w trakcie życia.

Kompas Luo Pan

Kompas geomancyjny nazywany Luo Pan jest narzędziem, niezbędnym do prowadzenia skutecznych analiz w zakresie Feng Shui. Słowo Luo oznacza wszystko, natomiast Pan to naczynie. Można zatem rozumieć ten termin jako misę zawierająca wszystkie tajemnice Ziemi. Pełny kompas składa się z 36 pierścieni, ale nieliczni praktycy Feng Shui stosują wszystkie przy dokonywaniu odczytu. Każdy okrąg wypełniony jest informacjami i stanowi opracowanie jednej z wielu metod. Większość współcześnie używanych narzędzi to uproszczone wersje kompasu pełnego. Dokonując pomiarów i obliczeń a następnie sporządzając wykresy geomancyjne określa się potencjał danego obiektu. Metody wypracowane w ramach Szkoły Kierunku są unikalnymi wynalazkami, dzięki którym niewidzialne staje się możliwe do zdefiniowania i przewidywania.

Kompas Luo Pan jest nie tylko narzędziem w sztuce Feng Shui, lecz także podręcznym przewodnikiem po chińskiej filozofii i kosmologii.

W ramach Szkoły Li Qi rozwinęły się dwie gałęzie: Xuan Kong i Ba Zhai. Pierwszy termin tłumaczy się jako Tajemnicza Czasoprzestrzeń i jest związany z kalibrowaniem czasu, jako sposobu na odczytywanie zmian zachodzących w określonych cyklach. Drugi termin – Ba Zhai oznacza Osiem Domów i nawiązuje do badania zmian wynikających z ukierunkowania w przestrzeni. Aby posiadać wyczerpującą i kompletną wiedzę trzeba studiować obydwie metodologie.

Obecnie odnotować można olbrzymie zainteresowanie system San Yuan Xuan Kong Fei Xing. Nazwę chińską tłumaczy się jako Trzy Okresy Gwiazd Wędrujących w Tajemniczej Czasoprzestrzeni. Utrzymuje się, iż początki tego systemu sięgają czasów życia mędrca Guo Pu (276–324), dalej sztuka przekazywana była przez uczonych dynastii Tang (618–906) a jej rozwinięcie nastąpiło w okresie panowania dynastii Song (960–1279). Za wielkiego mistrza, który jako jeden z pierwszych szeroko stosował i udoskonalał system Wędrujących Gwiazd, uznaje się urzędnika Dynastii Ming (1368-1644) – Jiang Da Honga.

Trzymając się tradycji „nie ujawniania sekretów Niebios” przez około 1500 lat żaden z mistrzów nie wyjaśnił w swoich powszechnie dostępnych pracach znaczenia zakodowanych przekazów. Dopiero Shen Zhu Nai z czasów ostatniej dynastii Qing, po wielu latach poszukiwań i żmudnych studiów nad starymi tekstami opublikował swoje odkrycie rozszyfrowujące tajemnicę Orbity Dziewięciu Gwiazd. W dziele zatytułowanym „Shen Shi Xuan Kong” zawarte zostały drogocenne wyjaśnienia, jak interpretować wzorce Wędrujących Gwiazd zgodnie z cyklem czasu i orientacją domu.

Rzetelna ekspertyza Feng Shui danego obiektu jest niepowtarzalną, zawsze specyficzną, jedyną w swoim rodzaju analizą przestrzeni.

W ramach Szkoły Kierunku Li Qi Pai, istnieje jeszcze jedna szkoła jednocześnie badająca czas i przestrzeń. Znana jako Da Gua Pai, wykorzystuje inną skalę czasu dla stosowanych przez siebie obliczeń. Jest mniej rozpowszechniona, gdyż znajduje zastosowanie głównie na obszarach nie zurbanizowanych, wolnych od wpływów wynikających z intensywnej działalności człowieka. W miastach pomiar pola magnetycznego może być zakłócony przez licznie montowane urządzenia oddziaływające na wskazania igły kompasowej. System bazuje na 64 heksagramach kwadratowego i kołowego diagramu Shao Yonga. Posługiwanie się technikami Da Gua wymaga bardzo dokładnych odczytów – co do mniej niż 1 stopnia kompasowego.

Doświadczony praktyk używa metod zarówno Szkoły Formy jak i Szkoły Kierunku, jako że nie wykluczają się one wzajemnie, lecz doskonale współpracują ze sobą.
Są to dwa różne podejścia do tematyki Feng Shui, gdzie jedno uzupełnia drugie. Obserwacje materialnej Qi w formie budynku i środowiska, a następnie rozważanie wyników kompasowych, daje kompleksowy obraz wzorca Qi sytuacji w danym miejscu i czasie.

Chiński uczony mawiał:

„Twój dom to centrum wszechświata dla Ciebie, wszystko inne na zewnątrz to chaos”.

W jakich sytuacjach pożądane jest przeprowadzenie konsultacji?

Dobre rezultaty można osiągnąć przeprowadzając analizę Feng Shui, gdy planujemy:

 • zakupić teren pod budowę obiektu,
 • ogrodzić teren i zlokalizować bramę wjazdową i wejścia,
 • zaaranżować ogród, włącznie z ciągami komunikacyjnymi,
 • zlokalizować basen, sadzawkę lub inne obiekty wodne,
 • zlokalizować inne obiekty w okolicy domu, typu garaż, magazyn, altana itp.,
 • wybudować dom,
 • dokonać zakupu lub wynajmu mieszkania, biura, sklepu, warsztatu, itp.
 • zlecić wykonanie projekty domu,
 • przeprowadzić remont obiektu mieszkalnego, biurowego, użytkowego,
 • zaaranżować na nowo pomieszczenie,
 • zakupić lub wynająć lokal użytkowy, biurowy, handlowy w większym kompleksie.

Zlecenie konsultacji w sytuacjach wyszczególnionych powyżej daje szanse na optymalne wykorzystanie wiedzy oferowanej przez geomancję chińską. Istnieje również możliwość zastosowania rozwiązań poprawiających sytuację, nawet gdy już wcześniej zrealizowaliśmy jedną z wymienionych operacji. Każdy, kto odczuwa problemy, doświadcza chorób i niepowodzeń, jest uczestnikiem wypadków, sporów, konfliktów, czuje się niespełniony i zablokowany, czy też zmęczony, osłabiony i nieszczęśliwy – może zawsze skorzystać z wiedzy, jaką zawiera w sobie to starożytna dziedzina.

Współcześnie, sztuka Feng Shui proponuje łączenie klasyki i tradycyjnej chińskiej estetyki z nowoczesnym myśleniem o potrzebach i dążeniach człowieka.