TEORIA YIN YANG

Binarny model budowy wszechświata.

Binarny Model Stworzenia daje odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez studiującego metafizykę orientalną. Jest to fundament i zarazem klucz do zrozumienia istoty dorobku dalekowschodniej kultury.

Cała natura funkcjonuje dzięki nieustannemu współgraniu dwu przeciwstawnych a zarazem uzupełniających się sił. W Chinach nazwano je Yin i Yang. Zgodnie z dalekowschodnią tradycją, sztuka życia polega nie na wartościowaniu zjawisk i eliminowaniu przeciwnych, lecz na zachowaniu równowagi między dwoma biegunami każdego działania i każdej rzeczy. Jedna wartość nie istniej bez drugiej, bo czy można zachwycić się pięknem, nie zdając sobie sprawy, że powstało przezwyciężając brzydotę. Kiedy powiem, że coś jest dobre, automatycznie wprowadzam pojęcie zła. Odpoczynek jest dopełnieniem pracy, gwarantującym powrót do równowagi, aby ponownie móc podjąć kolejny wysiłek. Czy odczuwalibyśmy radość nie doznając nigdy smutku? Jaki sens miałoby istnienie mężczyzny bez udziału w nim kobiety i odwrotnie? Czy mogą funkcjonować pojęcia: dołu bez góry, czy sztywności bez miękkości?

Podobnie jak bieguny dodatni i ujemny pola elektrycznego, tak samo dwie symetryczne części ludzkiego mózgu stanowią całość niezbędną do pełnego rozwinięcia potencjału. Żadna z nich nie jest ważniejsza od drugiej. Jedna zarządza zdolnościami do logicznego myślenia, matematyki, druga strona nadzoruje intuicję i twórcze kojarzenie. Pozostają w nieustannym, zmieniającym się związku doskonałej, jednoczesnej komunikacji. Stymulują się, uzupełniają i kontrolują wzajemnie. Czyż potrzeba lepszego przykładu, aby zilustrować działanie dwu komplementarnych potęg jednej całości? Całe nasze życie w świecie postrzeganym zmysłową percepcją wypełnia dualizm. Tak jak wdech i wydech są nieodzownymi elementami procesu oddychania, tak skurcz i rozkurcz naszych serc wyznaczają rytm zgodnie, z którym płynie w nas życie. Prostota tej zasady stanowi o jej genialności i pięknie.

Dążąc do naturalnego porządku utrzymującego pozostawanie człowieka w dynamicznej równowadze, zapewniamy sobie zdrowie i pomyślność we wszelkich aspektach życia.

Koncepcja Yin i Yang silnie zakorzeniona w chińskiej filozofii ma ogromne znaczenie w rozumieniu i praktykowaniu wielu sztuk. Tysiące lat temu została sformułowana teoria, głosząca istnienie wiecznej siły, która wprawia w ruch wszechświat, sprowadza dzień i noc, nieustannie następujące po sobie cykle wzrastania i spadku, obumierania i rodzącego się na nowo życia. Ta źródłowa energia różnie nazwana w różnych kulturach kształtuje i równoważy odwieczne zależności między dwoma krańcowymi siłami. Jedna – Yin przejawia się jako ciemność, zimno i wilgoć, reprezentuje bierność jakiej doświadczamy podczas snu, ciszy, spowolnienia czy medytacji. Druga – Yang rozumiana jest jako światło, ciepło, suchość i odzwierciedla dźwięk, aktywności, wysiłek fizyczny.

Wszelki ruch jest zdeterminowany działaniem dwóch przeciwstawnych sił Yin i Yang. Przykłady znajdujemy zarówno w nas samych, otaczającym nas środowisku jak i dalekim wszechświecie. Przemiana, pojawia się w momencie, gdy jedna z jakości osiągnie swoje apogeum i przeistacza się stopniowo w swoje przeciwieństwo. Otaczająca nas przyroda pięknie prezentuje nam cykliczne zmiany przechodząc przez kolejne pory roku. Po przesileniu grudniowym, w którym jakość Yin osiąga swoje ekstremum rozpoczyna się proces wzrastania jakości komplementarnej Yang. Po okresie maksymalnej dominacji Yang w miesiącu czerwcu, następuje przesilenie i stopniowo napiera energia przeciwna Yin.